X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
سه‌شنبه 1 آذر 1390

دارای های انسان ...

اگر ما ثروتمند شویم و شاد و خوش و خرم شویم شفا پیدا می کنیم!

 99درصد بیماریهای جسمانی محصول بیماریهای روانی است،عامل اصلی بیماری اینست که آدم ازخودش راضی نیست و شب که می خواهد بخوابد باطنش از او می پرسد که امروزچه کار کردی ؟دل چه کسی راخوش کردی؟چه کسی را امروزشادکردی ؟

خانم امیلی برونته می گوید شب که می شود کارهایت را بگذار روی میز، اگردیدی در بین آنها یک لبخندی هست که مثل یک خورشیدتابیده و دل یکی گرم شده ، آن روزت راباطل نکردی؛دارایی انسان شادیهایی است که تولید کرده و از آن شادیهاست که به انسان شادی می دهند و لذت می دهند و برکت پشت برکت به انسان می رسد...