دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
پنج‌شنبه 24 اسفند 1391

حباب شیشه ای ...

هر شب حباب شیشه ای 

روشن ز شب ها می شود 

هر شب دلش را خوش کند  

فردا که پیدا می شود 

هر شب صدایش می کند

گویی تمنا می کتد 

هر شب حباب شیشه ای 

در اشک خود جا می شود 

تنگ دلش از روزگار 

روزی هوا وا می شود ... 

علی کیانور