دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
چهارشنبه 19 تیر 1392

درد من ...

درد من تنهایی هر شب که نیست

سینه ای دارم درونش دیدنیست

هیچ راهی نیست من آقا شوم

من که هر روز خدا کور و کرم

میروم ای زندگی از دست یار

چون شدم عاشق به رسم روزگار

لیک بازم او خدایی میکند

در رفاقت بازی اما او بازی میکند !

------

علی کیانور