دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
چهارشنبه 19 تیر 1392

قتل عشق ...

عشق را من کشته ام ، خاکش کنید

در مسیر و راه ، باز یادش کنید

شیون تنهایی شب های من

کو ؟ کجایی ؟ تا که تنهایش کنی!

میرود سوی قبرستان دل

تا که بازم درد ، درمانش کنی !

من تمام زندگی را برده ام

چونکه از عشق تو من هم مرده ام!

-------------------

علی کیانور