دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
سه‌شنبه 25 تیر 1392

بندگی ...

هر شب ترانه خوانم و پرسه میزنم

امشب به یاد نفسم سجده میزنم

بر آفتاب رویت و صفای دلت

فردا منم هوای بنده میزنم !

---------

علی کیانور