دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
چهارشنبه 2 مرداد 1392

حس خدایی ...

همرنگ شبهای تو بود

غوغای تنهایی من

کاهی به وزن کوه بود

دردای تنهایی من

آن شب که سودای تو بود

دل در فراغت می سرود

عشق عزیزم یار من

امشب هوا یاد تو بود

من بد شدم با این زمین

یادت هوایی کرده ام

در زندگی در این هوس

من هم خدایی کرده ام

-----------------------

علی کیانور