دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
یکشنبه 27 مرداد 1392

معجزه یار ...

این دل پیرم جوانی می کند ...

باز دارد با تو بازی می کند ...

مامن روح و روانی می کند ...

تو نفس هایت خدایی می کند ...

.....

----------------------

علی کیانور