دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
دوشنبه 24 بهمن 1390

معرفت ...

معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش

پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش


به سلامتی همه ی بی معرفت ها و با معرفت های عالم