دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
شنبه 27 اسفند 1390

مرا ببخش ...

اسفند رو به پایان است ...

وقت کوچ کردن به فروردین ، وقت بخشیدن و صاف کردن دل ...

پس مرا ببخش ...

اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت ترکی انداخته ام ...

پیشاپیش نوروز بر شما مبارک باد ...